Nordisk nettverk for nabolagskultur

Img 1808 Utstnitt

Foto: Oslo Architecture Triennale

I tilknytning til Oslo arkitekturtriennale 2022, vil triennalen samle en kuratert gruppe av nordiske byarkitekter, designinstitusjoner og kulturaktører med mål om å styrke det offentliges mulighet til å utvikle mer inkluderende, sosialt rettferdige og kulturelt mangfoldige nabolag.

Som et svar på de økende utfordringene i eksisterende og nye byområder i de nordiske byene, skal det nordiske nettverket være en tverrfaglig plattform for nordiske byeksperter med mål om å drive kunnskapsutvikling om nabolagsbygging.

Gjennom en serie av nettverksmøter og offentlige symposier er ambisjonen å utveksle erfaringer og tilnærminger fra de respektive landene for å utvikle mer sosialt bærekraftige, kulturelt levedyktige og mangfoldige nabolag.

Nettverksprosjektet starter opp i mai 2021, og følges av en forsknings- og utviklingsprosess, nettverksmøter og et internasjonalt summit i Oslo våren 2022.

Mer informasjon kommer.

Tilbake